بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

مخصوص بزرگسالان

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/04/03

ساعت10:30

قیمت 10000000

خانم خدابخش

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

مخصوص کودک و نوجوان

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/04/03

ساعت15:30

قیمت 10000000

خانم خدابخش

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

اصلاح تکنیک بزرگسالان

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/04/03

ساعت 17:30

قیمت 10000000

خانم خدابخش

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/03/30

ساعت10:30

قیمت 10000000

خانم زمانی

ظرفیت باقیمانده
9

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

الزام تسلط به چهار شنا

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/03/30

ساعت12:00

قیمت 10000000

خانم زمانی

ظرفیت باقیمانده
8

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/03/30

ساعت17:00

قیمت 10000000

خانم زمانی

ظرفیت باقیمانده
15

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

مخصوص کودک و نوجوان

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/04/03

ساعت 13:30

قیمت 10000000

خانم خدابخش

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/20

ساعت 13:30

قیمت 10000000

خانم زهرا پورصبران

ظرفیت باقیمانده
13

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

مخصوص کودک و نوجوان

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/04/04

ساعت10:30

قیمت 10000000

خانم خدابخش

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/03/30

ساعت 15:00

قیمت 10000000

خانم زمانی

ظرفیت باقیمانده
15

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/03/21

ساعت 17:30

قیمت 10000000

خانم پریسا نیتی

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/20

ساعت 17:30

قیمت 15000000

خانم زمانی

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

مخصوص کودک و نوجوان

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/04/04

ساعت 13:30

قیمت 15000000

خانم خدابخش

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1402/03/30

ساعت 13:30

قیمت 15000000

خانم زمانی

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

مخصوص بزگسالان

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/04/03

ساعت08:30

قیمت 15000000

خانم خدابخش

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/20

ساعت15:30

قیمت 15000000

خانم زمانی

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/20

ساعت15:30

قیمت 15000000

خانم زهرا پورصبران

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/20

ساعت 13:30

قیمت 15000000

خانم زمانی

ظرفیت تکمیل

بانوان

سینکرونایز (شنای هنری)

توانایی در چهار شنای اصلی الزامیست.بالای 10سال .تعداد جلسات 8 جلسه میباشد

یکشنبه سه شنبه

تاریخ شروع 1402/04/04

ساعت12:00

قیمت 10000000

خانم خدابخش

ظرفیت باقیمانده
3