آقایان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/10

ساعت15:30

قیمت 10000000

آقای صنم زاده

ظرفیت باقیمانده
10

آقایان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/10

ساعت9:00

قیمت 10000000

آقای صنم زاده

ظرفیت باقیمانده
11

آقایان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/10

ساعت 13:30

قیمت 10000000

آقای صنم زاده

ظرفیت باقیمانده
13

آقایان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1402/03/10

سات : 11:00

قیمت 10000000

آقای صنم زاده

ظرفیت باقیمانده
3